progeCAD.pl Kontakt Regulamin Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

1. Postanowienia wstępne - sprzedawca

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie www.progecad.pl, którego operatorem jest firma SoliCAD, s.r.o., zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, dział C, wpis 112725 (Obchodní registr: Městský soud v Praze, oddíl C, složka 112725).

Dane rejestracyjne firmy:
Kbel 26,
294 71 Benátky nad Jizerou,
Republika Czeska
IČ/REGON: 274 40 117, DIČ/NIP: CZ 274 40 117

Regulamin ten określa prawa i obowiązki sprzedającego oraz jego klientów (kupujących).

2. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

a. Poprzez złożenie zamówienia kupujący stwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zasadami reklamacji i je akceptuje. W ten sposób potwierdza także zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi i softwarowymi odnoszącymi się do zamawianego oprogramowania.

b. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i płatnikiem VAT.

c. Złożenie zamówienia jest propozycją umowy kupna. Umowa kupna zawierana jest w momencie przejęcia przez kupującego zamówionego towaru.

d. Prawo własności produktu przechodzi na kupującego dopiero po opłaceniu ceny zakupu i przejęciu zamówionego towaru.

e. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych przez formularz danych.

f. Kupujący otrzyma produkt z ceną obowiązującą w momencie składania zamówienia. W przypadku, że zlecenie dotyczy specyficznego produktu dostarczanego na zamówienie lub produktu, który nie jest dostępny w magazynie, sprzedający z wyprzedzeniem potwierdzi telefonicznie lub mailem cenę oraz termin dostawy. Taka cena może być zmieniona przez sprzedającego w związku z aktualną sytuacją na rynku, a także ze zmianami wzajemnej relacji PLN i CZK oraz pozostałych walut. Jeśli kupujący z taką zmianą się nie zgadza i nie potwierdzi zamówienia, zostanie ono anulowane. Akcje promocyjne są aktualne zawsze w terminie określonym w każdej z ofert specjalnych lub do wyprzedaży asortymentu.

g. Przy przejęciu produktu kupujący otrzyma fakturę, która jest zarówno dokumentem gwarancyjnym w przypadku, jeśli nie jest on dostarczany przez producenta.

h. Opłata za dostawę jest specyfikowana w warunkach doręczenia.

i. Miejscem dostawy produktu jest adres określony przez kupującego w formularzu zamówienia bądź przekazany sprzedawcy drogą mailową czy telefoniczną.

3. Produkty i usługi

a. Produktami oferowanymi przez e-shop są usługi elektronicznego dostarczenia licencji i oprogramowania, świadczenia pomocy technicznej bądź przedłużenia subskrypcji. Usługi te nie są produktami w znaczeniu obiektów fizycznych.

b. Realizacja usługi może być związana z dostarczeniem fizycznego nośnika licencji, co nie zmienia usługowego charakteru produktu.

c. Realizacja usługi w zależności od zamówienia klienta może być związana z dostarczeniem rezerwowego fizycznego nośnika oprogramowania, co nie zmienia usługowego charakteru produktu.

4. Ilustracje produktów

Grafiki ilustrujące produkty typu software są wyłącznie grafikami poglądowymi. Oprogramowanie jest dostarczane jako odnośnik do pobrania pliku instalacyjnego lub, jeśli to określono inaczej, na płycie CD bądź DVD.

5. Dostawa

a. Domyślnym sposobem dostawy zamówionych produktów jest wyłącznie droga elektroniczna (w przypadku oprogramowania dostarczane jest ono jako odnośnik do pobrania pliku instalacyjnego).

b. W przypadku zamówienia produktu, którego częścią jest dostawa nośnika licencji (klucz USB), sprzedający ponosi koszty wysyłki pocztowej będącej uzupełnieniem dostawy elektronicznej.

c. Klient ma możliwość zamówienia dodatkowego sposobu dostawy produktu (przesyłka pocztowa płyty CD bądź DVD), który będzie uzupełnieniem dostawy elektronicznej.

6. Warunki płatności, długość i koszty dostawy

a. Płatności za zamówione produkty dokonuje się na konto: 31 1500 1764 1217 6005 6206 0000 (Santander Bank Polska S.A) na podstawie faktury zaliczkowej otrzymanej drogą elektroniczną w potwierdzeniu złożonego zamówienia.

b. Wszelkie produkty będą dostarczone natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej. W przypadku dostawy pocztowej termin doręczenia wydłuża się o 7 dni roboczych. Jeżeli z organizacyjnych powodów nie będzie możliwym dotrzymanie terminu dostawy, klient zostanie o tym fakcie natychmiastowo informowany telefonicznie bądź mailowo. Za początek okresu dostawy uznaje się moment otrzymania wpłaty na konto sprzedającego.

c. Cena dostawy zależna jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy i jest określana w formularzu zamówienia.

7. Reklamacja

a. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane według procesu reklamacyjnego sklepu internetowego www.progrcad.pl i aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Republice Czeskiej.

b. Wymiana lub zwrot produktu są możliwe tylko w przypadku zwrotu bez oznak użycia, w stanie początkowym, nienaruszonym opakowaniu i z wszelkimi akcesoriami.

c. Wymiana bądź zwrot produktu nie dotyczą usługi dostawy licencji - licencję dostarczoną elektronicznie uważa się za wykorzystaną.

d. Powodem reklamacji nie może być zróżnicowanie w sposobie opakowania oprogramowania.

8. Prawa i obowiązki sprzedającego

a. Wszystkie dane osobiste udostępnione przy zamówieniu są poufne.

b. Sprzedający zobowiązuje się usunąć zarejestrowanych klientów z bazy danych w przypadku, gdy klient o to pisemnie wystąpi.

c. Sprzedający ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, jeśli kupujący powtórnie nie wypełnił obowiązku odbioru towaru bądź uiszczenia ceny zakupu.

d. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna (wiążące zamówienie), jeśli jej wypełnienie stanie się niemożliwe oraz, gdy nie porozumie się z kupującym na nowym sposobie wypełnienia zamówienia. W przypadku, gdy kupujący opłacił zamówiony towar wcześniej i jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy z wyżej wymienionego powodu, sprzedający zwróci kupującemu całą kwotę najpóźniej do 5 dni od doręczenia pisemnego odstąpienia od umowy.

e. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulować zamówienie lub jego część w następujących przypadkach:
- towar nie jest już produkowany bądź dostarczany,

- w znaczącym stopniu zmieniła się cena u dostawcy produktu.

W tych przypadkach kupujący będzie niezwłocznie kontaktowany i zostanie z nim uzgodnione dalsze postępowanie. Jeśli kupujący w międzyczasie zapłacił część bądź całość ceny zakupu, kwota ta zostanie mu zwrócona do 5 dni.

9. Prawa i obowiązki kupującego

a. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty i odbioru zamówionego towaru. Z całkowitą ceną klient jest zapoznany podczas wypełniania formularza zamówienia, jeszcze przed jego ostatecznym potwierdzeniem.

b. Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, jeżeli wniesie o to w formie pisemnej. Sprzedający zobowiązuje się najpóźniej do 5 dni od doręczenia pisemnego wniosku wszelkie dane kontaktowe z bazy danych usunąć.

10. Postanowienia końcowe

a. Niniejszy regulamin obowiązuje strony umowy w brzmieniu udostępnionym na stronie internetowej sprzedającego dla momentu złożenia przez kupującego elektronicznego zamówienia.

b. Poprzez odesłanie elektronicznego zamówienia kupujący przyjmuje wszelkie postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu odesłania zamówienia, ale także cenę zamówionego towaru widniejącą w sklepie internetowym www.progecad.pl  (jeśli tylko w tej kwestii nie porozumiano się inaczej w sposób możliwy do zweryfikowania).

c. Umowa podporządkowana jest aktualnemu stanowi prawnemu Republiki Czeskiej.

d. Strony umowy przyjmują, że w przypadkach, których nie wyłącza § 262 akapit 1 kodeksu handlowego, umowa podlega kodeksowi handlowemu Republiki Czeskiej.